Υπηρεσίες

Σε ποιους απευθυνόμαστε

σε ιδιώτες ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και δημόσια νοσοκομεία.

Γιατι θα μας χρειαστείτε

  • Περιορισμένος χρόνος για έρευνα αγοράς
  • Μεγάλο εύρος τεχνολογίας και ύπαρξη μεγάλης γκάμας εταιρειών που είναι δύσκολο να τις γνωρίζει μη ειδικός
  • Οι εταιρείες προσπαθούν να διαμορφώσουν τις ανάγκες των πελατών τους σύμφωνα με τα μηχανήματα που εμπορεύονται
  • Η διαχείριση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα δε γίνεται πάντα απο ειδικούς, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται οι καλύτερες λύσεις και να αυξάνονται τα κόστη συντήρησης

Ποια είναι τα οφέλη

  • Εξοικονόμηση χρόνου
  • Ελαχιστοποίηση κόστους αγοράς
  • Ελαχιστοποίηση κόστους συντήρησης εξοπλισμού
  • Ελαχιστοποίηση down-time εξοπλισμού
  • Μείωση λειτουργικών εξόδων
  • Γρηγορότερη απόσβεση επένδυσης

Τι παρέχουμε

Διαχείριση Ιατρικού Εξοπλισμού

Οι υπηρεσίες διαχείρισης του ιατρικού εξοπλισμού αφορούν μεγάλο εύρος τεχνικών και διοικητικών θεμάτων. Σχετίζονται με την ασφαλή και αποδοτική χρήση του βιοϊατρικού εξοπλισμού σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Η εταιρεία μας αναλάμβάνει τη διαχείριση του ιατρικού εξοπλισμού με σκοπό να σας προτείνει τις καλύτερες μεθόδους τεχνικής υποστήριξης. Με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ιατρικού εξοπλισμού σας, συνδράμουμε αποφασιστικά στην μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας.

Δωρεάν υπηρεσιες

Αν στόχος σας είναι η μείωση της ετήσιας δαπάνης συντήρησης του εξοπλισμού σας, εμείς αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό ενός νέου συστήματος διαχείρισης και το υλοποιούμε. Αν δεν πετύχουμε τους στόχους που κοινά θα έχουμε θέσει, τότε σας κάνουμε την υπηρεσία μας δώρο! Με άλλα λόγια μας πληρώνετε, μόνο όταν έχουμε εξασφαλίσει μείωση της δαπάνης σας.

Έρευνα Αγοράς

Η έρευνα αγοράς αποτελεί τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών με στόχο να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Η εταιρεία μας έχοντας βαθιά γνώση και των επουσιωδέστερων λεπτομερειών της αγοράς ιατρικού εξοπλισμού αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες. Εκπονούμε τεχνικές και οικονομικές μελέτες αγοράς νέου, ή αντικατάστασης παλιού ιατρικού εξοπλσμού προσεγγίζοντας τις δικές σας ανάγκες και όχι αυτές των προμηθευτών ιατρικών μηχανημάτων.

Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών

Σε περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών αγοράς ιατρικού εξοπλισμού, αναλαμβάνουμε τη συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών. Έργο μας θα είναι η καταγραφή των αναγκών σας και η έκδοση των κατάλληλων προδιαγραφών. Έτσι θα έχετε προδιαγραφές που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σας και όχι τις απαιτήσεις των εταιριών. Συνεπώς δε δαπανάτε το δικό σας χρόνο, εξασφαλίζετε ευρύτερο ανταγωνισμό και συνεπώς χαμηλότερες τιμές!