Προληπτική Συντήρηση Υπερήχων

Ο βασικότερος εξοπλισμός πολλών ιατρικών ειδικοτήτων (Γυναικολόγοι, καρδιολόγοι, κ.α.) είναι ο Υπέρηχος. Τα συστήματα υπερηχοτομογραφίας είναι αρκετά αξιόπιστα, δεν εμφανίζουν συχνά βλάβες και για το λόγο αυτό αρκετοί επαγγελματίες της Υγείας θεωρούν ότι δε χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση. Η άποψη αυτή δε βρίσκει απήχηση στην ΕΕ και στις ΗΠΑ και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά αυστηρά, ιδιαίτερα για όσους επιθυμούν την πιστοποίηση από μεγάλους οργανισμούς όπως είναι το American College of Radiology (ACR).

Οι εν λόγω φορείς θέτουν αυστηρές προδιαγραφές προληπτικής συντήρησης των υπερήχων. Για τη διασφάλιση της καλής τους λειτουργίας θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται ετήσιος (τουλάχιστον) έλεγχος ποιότητας. Ο έλεγχος ποιότητας είναι πολύ σημαντικός και αποτελείται από διάφορα τεστ. Τα ίδια τεστ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε έλεγχο, έτσι ώστε οι αλλαγές στην απόδοση του συστήματος να μπορούν να ελέγχονται σε βάθος χρόνου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να αρχειοθετούνται και να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από τους φορείς.

Τα τεστ που πρέπει να περιλαμβάνει ο έλεγχος ποιότητας είναι:

  • η ευαισθησία του συστήματος και η δυνατότητα διείσδυσης της δέσμης,
  • η ποιότητα της εικόνας (η ομοιογένεια, η χωρική διακριτική ικανότητα & η αντίθεση),
  • η μέτρηση της ηλεκτρικής ασφάλειας και
  • οι συσκευές εκτύπωσης της εικόνας.

 

Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος του ηχοβολέα (transducer). Όπως είναι γνωστό υπάρχουν διάφοροι τύποι ηχοβολέων, όλοι όμως αποτελούνται από μετατροπείς του ήχου σε ηλεκτρικό σήμα, των οποίων η ευασθησία θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά. Η απόδοση των ηχοβολέων επηρεάζει σημαντικά τη διακριτική ικανότητα του υπερήχου.

Όλα τα παραπάνω τεστ μπορούν να γίνονται με τη χρήση ειδικών ομοιωμάτων (phantoms). Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία, και πρέπει να δωθεί έμφαση, είναι ότι ο έλεγχος ποιότητας μπορεί να προφυλάξει τόσο το σύστημα υπερήχου από ξαφνικές (και κοστοβόρες) βλάβες, όσο και τον ιατρό από ανεπιθύμητες παρενέργειες κατά την εκτέλεση του κλινικού του έργου. Αν και ακόμα δεν υπάρχει η ανάγκη της πιστοποίησης, η χρήση ιατρικών μηχανημάτων που λειτουργούν με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας θα πρέπει να απασχολεί όλους τους επαγγελματίες της Υγείας.